К У Р С О Л Ь К А

Вайбер

097 - 64 - 94 - 232   093 6000 191

Правила оформленная робіт

Правила оформленная курсових робіт

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

 

ОБ'ЄМ РОБОТИ
Об'єм курсової роботи - від 30 до 40 сторінок тексту.
Шрифт New Roman 14; інтервал 1,5; поля: верхнє і нижнє - 25 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм; абзац - 1,27 см.
Заголовки повинні бути надруковані посередині великими буквами жирним шрифтом з вказівкою порядкового номера розділу (в кінці крапка не ставиться). Наприклад,

 РОЗДІЛ І. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПАТОГЕНЕЗ СКОЛІОЗІВ
Сторінки повинні бути пронумеровані - номер сторінки виставляється справа вгорі. На першій сторінці номер не ставиться.

 
Приклад оформлення таблиць:

 

Приклад таблиці

Пояснювальний підпис до рисунка подається під ним внизу посередині сторінки.

 

Приклад рисунку

 

СТРУКТУРА РОБОТИ
Структура курсової роботи: зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури.

Приклад оформлення змісту:

Зміст курсовї роботи

 

ВСТУП

ВСТУП (пишеться слово "вступ" посередині без нумерації і крапки). Об'єм - 2 сторінки. 
Розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість.
Включає актуальність теми, мету і завдання дослідження, встановлення об'єкту і предмету дослідження.
Актуальність теми - кількома реченнями висловлюють головну суть проблеми.
Мета дослідження - виділення головного питання, для вирішення якого, було проведене дослідження.
Завдання дослідження - перераховують завдання, які треба вирішити для досягнення поставленої мети.
Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обраний для вивчення. Формулювання об'єкту дослідження - це пояснення, в якій сфері діяльності проводиться науковий пошук. Наприклад, об'єктом дослідження є система комплексного контролю за рівнем фізичної підготовленості студентів.
Предмет дослідження - формулюють те, на що направлена думка або дія дослідника. Наприклад, предметом дослідження є комплекс показників фізичного розвитку, які використовуються в процесі контролю за підготовленістю студентів.

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Складається з розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки.
В розділах основної частини (мінімум 2) подають аналіз вітчизняних та іноземних джерел (не менше 30) за останні 10 років. Проводиться аналіз журнальних статей, монографій, методичних рекомендацій з проблеми роботи, виділяються спірні і невирішені питання, а також ті, які вимагають додаткового дослідження.
Посилання на джерела оформлюються наступним чином. Нумерація - наскрізна. В кінці речення, в якому є посилання, ставиться один чи кілька номерів у квадратних дужках, наприклад: [2, с. 21].

 

Приклад оформлення основної частини (розділів та підрозділів) роботи:

 

РОЗДІЛ І. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПАТОГЕНЕЗ СКОЛІОЗІВ

  1.1. Вивчення проблеми по захворюванню

Скаліоз - це захворювання, яке супрводжується викривленням позвоночного стовпа. Найбільш характерним дане захворювання є для дітей шкільного віку, за рахунок порушення постави [2, с. 21].

 

РОЗДІЛ ІІ. МАСАЖ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В КОРЕКЦІЇ СКОЛІОЗІВ

 

2.1. Використання масажу для фізичної реабілітації хворих на скаліоз

Одним із методів, який застосовується для лікування скаліозу є масаж. Особливість даного методу полягає в тому, що при регулярному проведенні масажів, можна досягнути відмінних результатів в лікуванні скаліозу на початкових стадіях [2, с. 21].

 

ВИСНОВКИ

Викладають найважливіші наукові та практичні результати, проаналізовані в дослідженні.
Отже, скаліоз - це захворювання, яке зустрічається досить часто в повсякденному житті, лікування якого - це тривалий та кропіткий процес. Лікувальний процес повинен бути цілеспрямованим та виконуватися відповідно до розроблених методик лікування з використанням новітніх технологій.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела розміщують в алфавітному порядку прізвищ перших авторів за загальновстановленими бібліографічними правилами.
Спочатку вказують джерела кирилицею, потім - латиною. Першим джерелом завжди йде Конституція України (якщо використання її передбачене роботою), наступними вказуються Закони України та підзаконні акти, потім література в алфавітному порядку. Останніми подаються інтернет-джерела, що позначаються наступним чином:

24. Платіжні системи Інтернет. [Електронний ресурс]. Режим доступу - www.saytikk.com.de